Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de voorwaarden van toepassing op alleaanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Zocus BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes en opdracht

2.1 Offertes van Zocus BV zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij, naar beste weten, daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.

2.2 Zocus BV zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

2.3 De Zocus BV maatstaven met betrekking tot gedragsregels, kwaliteitscontrole en documentatie zijn van toepassing op de verlening van Diensten, tenzij tus sen partijen is overeengekomen dat andere maatstaven van toepassing zullen zijn.

3. Honoraria

3.1 De werkzaamheden van Zocus BV zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de in het kader van de verlening van Diensten gewerkte uren volgens de overeengekomen tarieven, of voor een vergoeding zoals vastgesteld of gewijzigd krachtens de Opdrachtbevestiging.

3.2 De tarieven zijn exclusief belastingen en heffingen. Voor zover over de diensten belastingen en heffingen verschuldigd zijn, zullen de tarieven worden verhoogd met het bedrag van zodanige belastingen en heffingen. Zocus BV behoudt zich het recht voor zodanige belastingen en heffingen te allen tijde aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen naast de uur/dagvergoeding, de onkosten die Zocus BV maakt bij de verlening van de Diensten aan de Opdrachtgever, in rekening worden gebracht. Als onkosten worden aangemerkt reis-, verblijf- en parkeerkosten en reisuren (in het buitenland), waarbij op verzoek duidelijk inzicht zal worden gegeven aan de Opdrachtgever.

3.4 Zocus BV behoudt zich het recht voor de vastgelegde tarieven halfjaarlijks te herzien met ingang van de eerste januari van elk jaar, minimaal conform het landelijk daarvoor geldend prijsindexcijfer. Aankondiging hiervan vindt plaats voor 1 december daaraan voorafgaand. Bij verhogingen groter dan met dit cijfer heeft de Opdrachtgever het recht het contract op te zeggen indien hiertegen bezwaren zijn.

4. Betaling

4.1 Tenzij contractueel anders overeengekomen, zendt Zocus BV aan het begin van elke kalendermaand een factuur voor de in de voorafgaande maand verleende diensten, of na beëindiging van een(deel)opdracht.

4.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag aan Zocus BV al BV te betalen, is Zocus BV, onverminderd de andere haar ter beschikking staande rechtsmiddelen, gerechtigd om, na aan de Opdrachtgever dertig dagen van tevoren mededeling te hebben gedaan van haar voornemen zulks te doen, alle werkzaamheden met betrekking tot de Diensten ofwel een deel daarvan te staken, totdat de betaling zal zijn verricht; in dat geval zullen de kosten die uit de staking van werkzaamheden en de hervatting ervan voor Zocus BV zijn voortgevloeid voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

4.3 Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten.

4,4 Indien de opdracht is verstrekt door meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals die in dit artikel zijn aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

5. Voorwaarden inzake Zocus BV personeel en inzet derden

5.1 Partijen leggen in overleg werktijden vast. Hierbij worden afspraken gemaakt over overwerk.

5.2 De bij Zocus BV gebruikelijke vakantie- en verlofdagen zullen in goed over leg met de Opdrachtgever kunnen worden opgenomen.

5.3 Wanneer personeelsleden van een partij te werk worden gesteld in de ruimten of gebouwen van de andere partij, zullen zij die regels en voorschriften in acht nemen, die daar gelden en door de anderepartij zullen worden medegedeeld.

5.4 Vervanging van Zocus BV personeel:

  1. Indien de Opdrachtgever verzoekt enig personeelslid van Zocus BV uit te sluiten van de verlening van Diensten, dient hij daarvan schriftelijk mededeling te doen onder vermelding van de redenen. Indien Zocus BV aan het verzoek voldoet, draagt de Opdrachtgever alle kosten, die hieruit voor Zocus BV voortvloeien en betrekking hebben op de verwijdering en vervanging van het betrokken personeelslid. Indien de Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van wangedrag, onbekwaamheid of nalatigheid van dat personeelslid, zal Zocus BV deze kosten dragen.
  2. Indien Zocus BV het noodzakelijk acht enig personeelslid te vervangen, zal Zocus BV Opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling doen, waarbij de continuïteit van de werkzaamheden wordt gegarandeerd. Dezegarantie geldt niet in het geval Zocus BV genoodzaakt wordt tot vervanging,zoals bij ontslag op eigen verzoek van de medewerker, (langdurige) ziekte of ongeval.

5.5 Aanbiedingen tot indiensttreding: Gedurende een periode vanaf de datum van de Opdracht tot twaalf maanden na voltooiing of beëindiging daarvan, zullen partijen geen personeelslid van de andere partij, dat betrokken is geweest bij de uitvoering van de Diensten, in dienst nemen of op welke andere basis dan ook contracteren of een dienstverband of contract op andere basis aanbieden, zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de andere partij. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zal bij overtreding door de Opdrachtgever zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling een direct opeisbare boete ter hoogte van tweemaal het dagtarief van de betrokken medewerker in rekening gebracht worden voor elke dag van overtreding. Daarenboven is Zocus BV gerechtigd tot het vorderen van een volledige schadevergoeding terzake indien de schade meer dan gemeld bedrag is.

5.6 Het personeel van Zocus BV, dat ingeschakeld is bij de uitvoering van de Opdracht zal altijd onder de leiding en het gezag van Zocus BV blijven.

6. Vertrouwelijkheid en publiciteit

6.1 Elk der partijen verbindt zich tot het niet drukken, publiceren of op andere wijze bekend maken van enige vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de andere partij of diens werkzaamheden, zonder voorafgaande toestemming van de andere partij.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn en blijven alle modellen, technieken, methodieken, instrumenten en programmatuur welke gebruikt worden ter ondersteuning van de uitvoering van de opdracht eigendom van Zocus BV.

8. Beëindiging

8.1 Elk der partijen kan de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform deze Overeenkomst, bijbehorende offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk met grondige redenen omkleed en met in achtneming van een redelijke opzegtermijn te geschieden.

8.2 Zocus BV mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van de feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Zocus BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

8.3 Elk der partijen kan de Opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke opzegging, onder vermelding van redenen, indien:

  1. de andere partij een wezenlijke inbreuk maakt op enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst van Opdracht en een dergelijke inbreuk niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij zal hebben hersteld; of
  2. door de andere partij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de andere partij failliet zal worden verklaard, in staat van liquidatie is of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld; steeds met dien verstande dat een dergelijke beëindiging geen afbreuk zal doen aan enig ander recht of rechtsmiddel, dat aan een der partijen toekomt of zal toekomen.

 

Algemene leveringsvoorwaarden

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Naast de verplichting die Zocus BV op zich heeft genomen uit hoofde van artikel 2 gelden voor haar geen andere eisen of garantieverplichtingen van welke aard dan ook. Zocus BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie, of schade veroorzaakt door de wijze waarop door of namens Opdrachtgever adviezen van Zocus BV ten uitvoer worden gebracht.

9.2 Zocus BV is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Zocus BV toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij de normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Indien en voor zover er op Zocus BV enige aansprakelijkheid mocht rusten uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat, in geval van opdrachten met een looptijd langer dan vier maanden, de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht. De Opdrachtgever verbindt zich Zocus BV te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit

of verband houdende met de uitvoering door Zocus BV van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van Zocus BV.

9.3 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in boven bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het beëindigen van de opdracht schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

9.4 Zocus BV staat er voor in dat de wegens de inzet van de in de Overeenkomst van Opdracht vermelde persoon verschuldigde inhoudingen en premies zal voldoen en vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van de belastingdienst en/of het betreffende uitvoeringsorgaan Sociale Verzekeringen ter zake

10. Overmacht

10.1 Geen der partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of voor het niet voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht, die te wijten is aan enige oorzaak buiten zijn macht, waaronder (doch niet uitsluitend) natuurrampen, oorlog, oproer, molest, vuur, handelingen van enige overheidsinstantie, uitvallen van de openbare stroomvoorziening, nalatigheid of vertraging van de zijde van onderaannemers / toeleveranciers, die bewijsbaar buiten zijn macht liggen.

11. Rechtskracht

11.1 De Overeenkomst van Opdracht kan alleen schriftelijk worden gewijzigd. Een wijziging zal door bevoegde vertegenwoordigers van ieder der partijen moeten worden ondertekend.

11.2 Op de Overeenkomst van Opdracht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

12. Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

12.1 De Opdrachtgever verbindt zich om te waarborgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij de uitvoering van de Diensten, dit personeel de nodige vaardigheden en ervaring zal bezitten voor de taken die aan het personeel worden opgedragen, en dat dit personeel beschikbaar zal zijn op de tijdstippen als door partijen zullen worden afgesproken. Voorts zal dit personeel zo veel mogelijk zijn ingelicht door de Opdrachtgever over de aangegane opdracht aan en werkwijze van Zocus BV.

12.2 De Opdrachtgever verbindt zich aan het personeel van Zocus BV zodanige kantoorruimten en voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen als noodzakelijk zijn teneinde Zocus BV in staat te stellen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht te voldoen.

12.3 De Opdrachtgever verbindt zich aan Zocus BV onverwijld alle gegevens te verschaffen betreffende zijn werkzaamheden en activiteiten die door Zocus BV noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht en het personeel van Zocus BV zal in contact kunnen treden met het personeel en toegang hebben tot de ruimten en gebouwen van de Opdrachtgever op alle redelijke tijdstippen, wanneer hiervan van te voren mededeling is gedaan.

12.4 Indien op enig tijdstip gedurende de uitvoering van de Diensten de Opdrachtgever zal bemerken of vermoeden dat Zocus BV van verkeerde veronderstellingen uitgaat dan wel bij de realisering van de opdracht een verkeerde weg inslaat, zal de Opdrachtgever Zocus BV hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Handelsregister Alkmaar onder nr. 60468971 Mei 2024
Gedeponeerd Kamer van Koophandel Noord West Holland